سعیدی در این کتاب پرده بندی ای پیشنهاد داده است که بر اساس آن می توان هر قطعه موسیقی ایرانی را در همه مقام ها و دستگاه ها به اجرا درآورد.

در این کتاب نویسنده در ابتدا درباره ساز قانون توضیحاتی ارائه داده است. در دو فصل بعد توضیحاتی درباره مشخصات اجرائی ساز قانون و آشنایی با خط موسیقی ارائه شده است.

فصل چهارم کتاب شامل تمرین های روزانه و آشنایی با نواختن قانون است و پس آن قطعات و آهنگ هایی که برای این ساز ساخته شده است، ارائه شده.

در پایان نیز نویسنده با فرض اینکه هنرجو نواختن آهنگ ها و قطعات فصل قبل را تمرین کرده و با ساز قانون آشنا شده است، مشخصات دیگری از این ساز ارائه می کند.

 

ملیحه سعیدی

با نظر و همکاری حسین دهلوی