تدوین متد های آموزشی ساز های ایرانی نه تنها باید آموزش های تکنیکی از زوایای مختلف در نظر گرفته شود بلکه به لحاظ محتوا نیز مطالبی باید گنجانده شود که در دراز مدت امکان درک جوهره موسیقی ایرانی را برای هنرجویان میسر سازد.

از آنجا که کتاب های دستور مقدماتی تار و سه تار خالقی بیشتر جنبه گردآوری قطعات را داشته است، در این کتاب علاوه بر آموزش های عملی و تئوری مورد نیاز هنرجویان، سعی شده است هر درس همراه با توضیحات و جنبه های آموزشی آن مطرح شود تا کتاب به متد یا روش آموزش نزدیک تر شود.

برای دستیابی به روش آموزشی جامع، بخش هایی به کتاب خالقی اضافه گردیده و در نهایت کتاب حاضر با نظارت حسین علیزاده آماده شده است.

 

براساس گرد آوری روح الله خالقی
آموزش و روش تدریس : جهانشاه صارمی