این فضای خالی نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از شهر های مغرب زمین نیز می تواند وجود داشته باشد.

هدف این کتاب پرکردن این فضای خالی است. به همین دلیل و با توجه به کمبود های معمول موسیقی در ایران، در این کتاب کوشش بر این است که برخی مسائل کلیدی مانند مروری بر هارمونی و کنترپوان تنال به طور فشرده یادآوری شود. در این کتاب ضمن مطالعه مبانی اولیه موسیقی، خواننده برای مباحث بعدی نیز آماده می شود.

لازم به توضیح است، این کتاب در دوازدهمین جشن خانه موسیقی در بخش  کتاب برتر آموزشی رتبه اول را کسب نمود.

علیرضا مشایخی