همچنین در دیگر فصل های های این کتاب موضوعاتی همچون عرضه آثار هنری، نقش بازار در تجارت موسیقی، نقش رادیو در صنعت موسیقی، اطلاع رسانی و خبر سازی، تبلیغات مستقیم در صنعت موسیقی و توزیع و فروش محصولات موسیقی مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش سوم، چهارم و پنجم کتاب “اقتصاد موسیقی” نیز به مقوله های ساختار صنعت موسیقی در ایران، قوانین و فرهنگ اختصاص دارد

 

نوسنده: دکتر محمد رضا آزاده فر