در متن کتاب آمده است: “مطالب و برخی از سوژه های تجربه آمیز این کتاب شاید بتواند جاذبه لازم برای نسل های مختلف و هنرمندان و هنردوستان و بویژه جوانان در برداشته باشد.”

 

خاطرات میلاد کیایی در گفتگو با سید علیرضا میرعلینقی