این کتاب مجموعه ای است آموزشی هم برای خواندن تصنیف و هم آشنایی با نحوه ی نواختن ریتم ها و در نهایت تمرین خواندن و نواختن همزمان و ۱۲ تصنیف قدیمی در آن بگونه ای دسته بندی شده که هرکدام در یکی از مقام های موسیقی دستگاهی قرار دارند و نحوه ی چیدمان کلام تصانیف به نسبت شماره ی ضرب اجرایی آنها تفکیک و جداسازی شده است.
این بخش بندی به شکلی ترتیب داده شده که هنرآموز بدون درگیری با مباحث تئوریک می تواند به سادگی – با توجه به نمودار طراحی شده- بیشتر به سوی تمرین عملی و کاربردی هدایت شود.
آلبوم صوتی که ضمیمه ی این مجموعه شده است شامل اجرای هر دوازده تصنیف به همراهی نوازندگی احسان امامی(تار)، وحید تاج(خواننده)و حمید قنبری (تمبک) است که هنرآموز را با شکل اجرای صحیح تصنیف ها آشنا می کند و در ادامه ملودی تمامی تصنیف ها بدون کلام برای تمرین و بازخوانی هنرجو گنجانده شده است.
خنیاگری دوازده تصنیف قدیمی/ حمید قنبری