“کتابِ موسیقی هندوچین” با قرار دادن موسیقی این ناحیه در بافت های اجتماعی، فرهنگی، و تاریخی، اولین کتاب مختصر و مستقلی است که از سنت های موسیقایی برمه، کامبوج، تایلند و ویتنام که کمتر به آنها پرداخته شده سخن به میان می آورد. این کتاب، همچنین، اولین مرجعی است که موسیقی برمه را معرفی می کند.
گَوین داگلاس، نویسنده کتاب، با بهره گیری از تحقیق میدانی گسترده ی خود، بررسی موسیقی آسیای جنوب شرقی را در قالب سه درونمایه ی اصلی سازمان می دهد: موسیقی و تنوع، موسیقی و آشوب های سیاسی، و موسیقی و جهانی شدن. هر یک از این درونمایه ها مجال بحث درباره ی سنت های موسیقایی کلاسیک این ناحیه، سنت های بومی، و پیشرفت های معاصر را پدید می آورند. به جای بومیانی که این سنت های موسیقایی از آنان ریشه گرفته، این کتاب بر مردمانی که این سنت ها را به جا می آورند به شکلی منحصر به فرد متمرکز است. همچنین به سراغ افرادی می رود که خارج از سرزمین مادری شان و در جوامعی سرگردان در سراسر دنیا زندگی می کنند
این کتاب که معرفی پرشور و جامعی از موسیقی هندوچین ارائه می دهد، برای دوره های مقدماتی موسیقی جهان و موسیقی شناسی قومی در مقطع کارشناسی، و دوره های بالاتر در موسیقی آسیای جنوب شرقی یا فرهنگ آسیای جنوب شرقی ایده آل است. کتاب به همراه سی دی آن که شامل ۷۰ دقیقه نمونه ی موسیقی است، تمرین های شنیداری متعددی دارد که دانشجویان را با موسیقی و درونمایه های کتاب درگیر می کند.
تجربه موسیقی٬ بازنمود فرهنگ
نویسنده: گوین داگلاس
ترجمه: شایا شهابی