آثار و اجراهای استاد جلیل شهناز در دستگاه و آواز های شور، دشتی، ابوعطا، بیات ترک، افشاری، اصفهان، شوشتری، همایون، سه گاه، چهارگاه و ماهور است که توسط عبدالعلی تنوری به نت در آمده و توسط هوشنگ ظریف ویرایش گردیده است.
۳۰ قطعه برای تار و سه تار / استاد جلیل شهناز
نوشته و اجرا: عبدالعلی تنوری