این دومین کتاب از مجموعه آثار بی کلام جواد بطحایی، شامل ده قطعه در دستگاه شور و آواز افشاری راست کوک است. همچنین شش قطعه از پیش ساخته شده با آواز های ضربی نیز در این کتاب آورده شده است.

جواد بطحایی