و قسمت دستگاه چهارگاه که قبلا منتشر شده بود در این مجموعه پس از تغییر و بازنگری مجدد گنجانده شده است .

کتاب “ردیف سازی مرتضی نی داود”  گرد آوری و نگارش اشکان غفوری در مسابقه بهترین کتاب سال موسیقی که توسط خانه موسیقی برگزار شد، در بخش آموزشی حائز رتبه دوم گردید.

گرد آوری و نگارش: اشکان غفوری