هدف از تدوین این کتاب این است که هنرجو بتواند هر ریتم دلخواهی را با نوشتن ثبت کند. در پایان هر درس هم از هنرجو خواسته شده است بر اساس میزان نمای داده شده ریتمی را بنویسد که با این تمرین هنرجو توان خود را در نوشتن ارتقا خواهد داد. در پایان هر پنج درس آزمونی ارائه شده که هنرجو برای پاسخ آن باید علاوه بر شناخت مطالب کتاب، تحقیقاتی خارج از کتاب نیز انجام دهد.

کتاب “ریتم از نگاهی دیگر” به همراه دو سی دی منتشر شده که درس های کتاب در آن به اجرا در آمده است.

محمد طریقت