این کتاب نخستین مجموعه ای است که با قطعات متنوع و ریتم های مختلف و نمونه های سازی و آوازی از سوسن اصلانی منتشر شده است.

کتاب رقص بهار شامل بخش هایی با عناوین رقص بهار، تصنیف رخ آفتاب، جامه دران، تصنیف باغ ارم، بیات راجه، تصنیف نقش جمال، چهارمضراب عشاق، تصنیف ارغوان، قطعه خاتمه و چهارمضراب اصفهان است.

سوسن اصلانی