گرد آوری آثار شادروان ارسلان درگاهی به منظور معرفی بهتر و بیشتر ایشان به هنر جویان و هنردوستان و شناساندن شیوه بدیع نوازندگی وی از اهداف اصلی گرد آورنده این کتاب بوده است.

کتاب حاضر تلاشی در جهت گرد آوری و ثبت ۱۵ قطعه از آثار ضربی درگاهی است که همگی از روی صفحات و نوار های قدیمی باقی مانده از ایشان به خط نت در آمده است

انوش جهانشاهی