برای دستیابی به این موضوع تحقیقات دقیقی بر روی دستگاه های موسیقی ایرانی و همچنین فرم های اجرا شده توسط اساتید انجام شده تا علاوه بر تمرین داده شده شخصیت مستقل سه تار حفظ شود.

این کتاب با مقدمه ای از جلال ذوالفنون منتشر گردیده است.

تالیف حسن علی نژاد و حمیده سعیدی نیا