در بخش اول این کتاب مختصری درباره مبانی موسیقی توضیحانی داده شده و در ادامه درباره ساز تنبور و ساختار این ساز کهن مباحثی ارائه شده است.

در بخش های دیگر این کتاب چند تمرین، تصنیف و همچنین مقام های مختلف تنبور برای هنرجویان آورده شده است.

مولف : نوشین عقیقی