قطعاتی که نت آن در این کتاب منتشر شده عبارتند از رقص آشفته، شهناز، همه گذشته، کلک خیال، نما، آرامیان، شوریدگان، سازش، تخت کاوس، گذشته، آغاز همایون، گلبانگ، اهورا، بانگ و مشتاقان

 

حسین پرنیا