قطعاتی که نت آن در این کتاب منتشر شده عبارتند از : نگارین، نوشانوش، بغض ناتمام، پریشان، دوده سودا و بیداد سماع

حسین پرنیا