کتاب “مبانی موسیقی” سعی دارد تا تئوری و اصطلاحات موسیقی را به زبان ساده بیان کند.

در مقدمه این کتاب آمده: “اگرچه فراگیری تئوری موسیقی با حضور معلم و تجزیه و تحلیل او و تمرین و مباحث علمی آن بر روی ساز راحت تر درک شده و نتیجه بهتری خواهد داد، اما در این کتاب نیز سعی شده که مطالب با نثری بسیار  ساده و روان نوشته شده و تا حد امکان، مختصر و مفید باشند.”

 

عباس ابوحمزه