در این اثر تلاش شده به دور از گرایش های ناسیونالیستی، تحولات موسیقی قزوین بررسی و تصویر روشنی از این تحولات ارائه شود.

این کتاب در پنج بخش به بررسی موسیقی در دوارن نخست صفوی، دوران دوم صفوی، دوران سوم صفوی، دوران اول قاجار و دوران دوم قاجار می پردازد که روش تحقیق در آن مبتنی بر تحلیل محتوا با استفاده از اسناد کتابخانه ای و مصاحبه است.

“بررسی و تحلیل موسیقی کلاسیک در قزوین” سومین دوره کتاب برتر موسیقی در چشن پانزدهمین سالگرد تاسیس خانه موسیقی حائز مقام اول شد.

 

پژوهش و نگارش: سید حسین میثمی