از بخش های کتاب نوای کمَلَک می توان به “بررسی ترانه های قدیمی سیستان”، “ساز های مرسوم در سیستان”، “رمز و راز دهل و سرنا در سیستان”، “سرنوشت موسیقی سیستان”، “کوک قطعات و آهنگ های محلی” و “نواهای دهل به همراه سرنا” اشاره کرد.

مولف: حمیدرضا آیتی