در این کتاب سعی شده تا ملزومات تئودی و عملی آموزش سنتور به مراتب ساده تر و با توضیحات بیشتر ارائه گردد تا ابهامات و نیازهای نوآموز رفع شود و زمینه برای فراگیری هرچه بهتر مهیا شود.

 

تالیف حمیدرضا آیتی(آهنگری)