پیش از هر کدام از از قطعات توضیحی در باره کوک دستگاه و همچنین تئوری موسیقی دستگاه توضیحاتی آورده شده است. این کتاب به همراه لوح فشرده به بازار عرضه شده است.

 

منوچهر لشگری