در این کتاب پژوهشی که نگاهی تحلیلی به ساختار دستگاه های موسیقی ایران دارد، در ابتدا مفاهیم، قواعد کلی و ساختار دستگاه تبیین و تشریح و در ادامه تمامی گوشه های دستگاه ماهور بر اساس قواعد جزء به جزء همراه با نت نگاری بر پایه ردیف میرزا عبدالله تحلیل و توصیف شده است.

 

نگارش: مسعود شعاری